English Term2004 page

<> Lisävaruste l ( 40€) USB/Serialadapter

Sarjaliikenne analysaattoriohjelma

PROBYTE TERM2004

uutuus sarjaliikennedriveri Windows ympäristöön
Käyttäjien kommentteja
Uutuus   Hinnat 
 

Hakemisto

Yleistä
Työkalurivi eli pikavalikot
Tilanäyttö
Sarjaportin asetukset
Tiedoston talletus
Tiedoston lähetys
Binääri ja ASCII merkit
Protokollat
Näppäinmakrot
Merkki- ja riviviiveet
Saapuvien sanomien suodatus
Sarjaportin ohjausbittien tilat ja niiden ohjaus
Esimerkki Binääritiedostosta
Ohjelman käyttö
Näytön kirjaisinleikkaus
Ohjelman asennus
Ohjelman poistaminen
Hae demo
 
 

  Yleistä

TERM2004 on 30 vuoden sarjaliikenneohjelmien kehitystyön tulos. Se on tarkoitettu vaativille sarjaliikenteen käyttäjille ja ohjelmoijien apuvälineeksi PC/W9x/NT4/W2K ympäristöön.
Erityisesti työstökoneiden, GSM- ja radioprotokollien ohjelmoijien pitää tuntea sarjaliikenne viimeistä yksityiskohtaa myöten.
Jotta ohjelmoija pystyisi luomaan toimivan sarjaliikenneohjelman haluamaansa erikoistarkoitukseensa, hänen pitää pystyä analysoimaan ko. laitteen käyttämät merkit, komennot, sanomat ja protokollat. Tämä ei ole helppoa tavallisilla terminaaliohjelmilla.
Monesti nämä sarjaliikenneprotokollat sisältävät binäärisiä ohjausmerkkejä, joita nämä ohjelmat eivät pysty tulkitsemaan, saati tallettamaan tai simuiloimaan.

Term2004 pystyy  näyttämään, tallettamaan  ja  simuloimaan binäärisistä sarjaliikennettä.

  Työkalurivi eli pikavalikot

Ohjelman pääikkunan yläpuolella on valikko, josta on helppo valita yleisimmät toiminnat

    Tilanäyttö

Tilanäytössä näkyy valittu sarjaliikenneportti, sen parametrit, tiedoston talletusaika ja portin tila.
 

Sarjaportin ohjausbittien tilat ja niiden ohjaus

Modeminäytössä näkyy sarjaliikenneportin tilabitit ja RX datan epännormaali tila eli break.
Ohjausbiteillä voidaan kytkeä DTR ja RTS bittejä päälle ja pois.
Break ohjauksella ohjataan TX-signaalin tila epänormaaliksi ( break =johto poikki!)

Asetukset

Sarjaliikenneporttien käyttäminen vaatii portin avauksen tarkoitukseen sopivilla asetusarvoilla.
Asetukset tehdään työkaluvalinkon Setup kuvakkeen avulla.
Asetukset on jaettu kansiohin, joilla asetella eri tyyppisiä asetuksia

     portit ( COM1..5), TCPIP  ja ei mitään
     nopeus ( 300..115kbs)
     pariteetti ( ei mitään, parillinen ja pariton)
     kättelyt ( Ei mitään, Hardware, XON/XOFF, ja molemmat
     pysäytysbitit ( 1, 1.5 ja 2)
     databitit ( 5,6,7 ja 8)
     portitinohjausbitit  ( RTS, DTR, Break)

Kun valikko suljetaan, uusi portti otetaan käyttöön ja talletetaan seuravaa käyttökertaa varten.
Jos portti on käytettävissä, tästä tulee ilmoitus tila-ikkunaan (status).
Jos porttia ei ole olemassa tai se on jonkun muun ohjeman käytössä. Tästäkin ilmoitus tilaikkunaan ohjelman alareunaan.
Asetukset tallettuvat tietokoneen muistiin seuraavaa kertaa varten..
Astetuksia voi tallettaa  tiedostoon  ja ladata tiedostosta

   Binääri ja ASCII merkit

ASCII merkit ( 0..255) sisältävät näkyviä ( koodit 32...125)  ja näkymättömiä merkkejä ( loput). ASCII-näyttölllä tulostaa vain näkyvät merkit ja binäärinäyttöllä myös näkymättömät merkit. Binäärinäyttö näyttää näkyvät merkit sanoin kuin ASCII-näyttö, mutta muut merkit näytetään niiden ASCII tunnuksilla esim.  ASCII koodi 13 näytetään <CR> , koodi 255 <0xFF> jne. Jos Binääri näyttö näyttäsi kaikki binäärisesti sanomista ei saisi mintään selvää.
   Binääriprotokollat


Binääritietoja voi tutkia myös sanomamuodossa. Sanoma on jaettu kymmeneen tulevaan ryhmään (150 merkkiä/ryhmä) ja kymmeneen lähtevään ryhmään. Tämä esitysmuoto on tehty erityisesti Siemens 3964R protokollan tukimiseen, mutta myös ilman protokollaa toimivat sanomat voidaan testata. Tulevat sanomat voidaan tallettaa ja lähettää sitten uudestaan. Sanomia voi binäärimuodossa editoida desimaali ja hex muodossa. Samoin tulevia ja lähteviä sanomia voi tutkia desimaali ja hex muodossa.

Näppäinmakrot

Normaali sarjaliikenneohjelma ( esim. Win/Hyperterminal) näyttää vain ns. näkyviä ASCII-merkkejä.. Näkymättömät merkit kuten rivinsiirto tulkitaan siten, että myös näytöllä tehdään rivinsiirto. Tämä onkin järkevää silloin kun keskustellaan ihmiselle tarkoitettujen sarjaliikennelaitteiden ja ohjelmien kanssa. Entä jos pitää tutkia esim. GSM modeemia tai pysäköintimittaria?
Tavallinen pääteohjelma hylkää näytölle kelpaamattomat merkit tai näyttää niiden paikalla epämääräisiä mustia neliöitä. samoin erikoismerkkien lähettäminen on mahdotonta.
TERM2004 ohjelmalla  voidaan käyttää näppäinmakroja apuna.
Kun TERM2004-ohjelma käynnistyy, se lataa myös viimeksi käytetyn näppäinmakrotiedoston, joka sisältää 80 merkin binääriset  merkkijonot kahdelletoista eri funktionäppäimelle ( F1..F12). Painamalla näyttöikkunassa funktionäppäintä, näppäimeen linkitetty makro tulostuu sarjaliikentelle ja näytölle.
Avaamalla kelluvan funktionäppäinikkunnan voidaan  makroja käyttää myös hiirellä. Tässä ikkunassa on EDIT-painike, joka avaa näppäinten edtitointivalikon.
Jokaista makroa ja jokaisen makron eri merkkiä voidaan muuttaa suoraan näppäimillä ja HEX-painikkeilla välillä 0..0xFF.
Samoin makron merkkien pituutta voidaan asetella välille 0 ..80.   Talletus levylle voidaan tehdä erikseen jokaisen muutoksen jälken tai ikkunaa suljettaessa ohjelma kysyy talletusta. Editointitilassa näppäinmakrot eivät ole käytössä päteohjelmassa.
Makrojen talletus omalle tiedostolleen tapahtuu File/Save Macros-valikon avulla. Samoin taphtuss aiaksemmin talletettujen tietojen lataus FIle/Load Macros-vakikon avulla.
 

Tiedoston talletus

Paina  päänäytön toista nappia vasemmalla (Save File) ja valitse tiedoston nimi. Jos käytössä on binäääri-ikkuna niin vastaanotetut merkit talletetaan samanlaisessa aukikoodatussa muodossa kuin ne näkyvät binäärinäytöllä. ASCII muodossa merkit tallennetetaan sellaisenaan ilman aukikoodausta. Jos haluat lähettää juuri saman tiedostoston srjaliikenteelle takaisin käytä ASCII näyttöä talletuksen aikana. Talletus aika näkyy tila-ikkunassa. Kun halaut katsoa tiedossossa olevia binäärimerkkejä, käytä sopivaa editoria esim. Wincommander tai UltraEdit.

Tiedoston lähetys

Paina  työkaluvailikon neljättä  nappia vasemmalla (Send File) ja valitse tiedoston nimi. Tiedosto lähetetään sellaisenaan sarjaliikentelle.
Jos tiedosto oli talletettu binääri-ikkunassa niin tiedostoon on tullut ASCII-merkkien aukikoodatut datat.
Lähetyksen aikana tulee näkyviin lähetyksen lopetusnappula, jolla lähetys voidaan keskeyttää.
 

    Funktionäppäinmakrot

Funktionäppäimet F1-F12 ovat varattuja näppäinmakroille, joilla voi lähettää 80 merkin pituisia lyhyitä sanomia.
Valitsemalla hiirellä Term2004 pääikkunan ja painamalla jotakin funktionäppäintä, valitulle sarjaliikenteelle lähetetään etukäteen tehty merkijono.
Jos kaiutus (Settings/Terminal Display/Echo ) on päällä niin kuvaruudulla näkyy samat merkit mitä lähetetään npääimistöllä. Jos binäärinäyttö on päällä, niin lähetettävät merkit nähdään myös aukikoodatuna ASCII merkkeinä.
Funktionäppäimiä voi käyttää myös hiirellä, jos avaat näpäinvalikon (Buttons) työkalurivistä.
Makroja voi tallettaa  tiedostoon ja  ladata tiedostosta. Ohjelma muistaa viimeksi käytetyn makrotiedoston.

Makrojen automaattinen käyttäminen

Kytke automakroikkunasta päälle yksi makro, joka toimii asetellulla väliajalla. Voit testata kaukana olevaa laitetta ilman apulaista.
Voit kytkeä myös kaikki makrot päälle, jolloin ne lähettävät vuorotellen jokaista makroa. Vain makrot joiden pituus on suurempi kuin nolla lähetetään.
 

Ohjelmankäyttö

Valitse sarjaportti koneesi mukaan. Term2004 näyttää käytettävissä olevat sarjaportit. Useimissa koneissa ei ole kuin kaksi sarjaporttia COM1 ja COM1. Lisäsarjaportteja saat USB/Serial muuntimella jokaiseen USB koneeseen.
Valitse asetuksesta oikea nopeus. Jos et tiedä sitä, kokeile 2400,9600 ja 19200 bps, nämä ovat yleisimpiä. Jos et tiedä laitteesi parametrejä valitse None pariteetti, 8 databittiä ja yksi stop bitti.
Kytke modeminohjaukset  DTR ja RTS päälle, ei Break, kättely None. Laita binäärinäyttö päälle.
Kytke  tutkittava laite kiinni sarjaporttiin ja käynnistä se. Useat laitteet antavat käynnistyksessä ohjelmaversion numeron joka myös paljastaa käytetyn sarjalikennenopeuden. Kun tiedät mitä laittelle pitää antaa, tee oma ohjelmasi sen mukaan. Luultavasti joudut tekemään yksinkertaisia protokollia, mutta nekin onnistuvat jos sinulla on kunnollinen testityökalu sarjaliikenteen tutkimeseen.
 

Esimerkki Binääritiedostosta

$OO0<NUL>,H=00000,L=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV-01,H=0000
=00000,P=0,O=00000,F=00051,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV-01,H
000,L=00000,P=0,O=00000,F=00052,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV
,H=00000,L=00000,P=0,O=00000,F=00054,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 0
OV-01,H=00000,L=00000,P=0,O=00000,F=00056,S=00503,C=00000<CR><LF>

Merkki- ja riviviiveet

Lähetettäessä merkkejä tekstitiedostosta, näppäimistöltä tai makroilta, merkkien ja ja rivien välisen viiven voi asettaa 1-1000000 ms viiveen ( Settings/Test Macro Delay Options). Tätä ominaisuutta tarvitaan erityisesti lähetettäessä FLASH prosessoreille uutta koodia. Silloin pitää joka rivin valissä olla 100 ms viive, jotta Flash ehtii ohjelmoitua.


TCP/IP analysaattori

Voit käyttää ohjelmaa Internetin ylitse kuten sarjaliikenneohjelmaa. COM-potin asemanta valitse TCPIP-protokolla ja sen joku portti. Käytä TCPIP:tä VLAN korttien avulla.
Helpompaa radio-yhtetyttä saat hakea!
Valitse toiselle koneelle server toiminta ja joku sopiva portti esim. 1002.
Aseta toinen kone Client-toimintatapaan ja valitse serverin oikea TCPIP osoite esim 10.10.10.18 (katso WINIPCFG.exe ohjelmalla serverin osoite tai käytä koneen nimeä). Yhteys valmis!
Server odottaa muiden yhteydenottoa ja Client ottaa aktiivisesti yhtettyttä serveriin.
Valitse TCP/IP portti ( 0-65535). Portit 1-255 ovat varattuja TCPIP-palveluille kuten HTP, Telnet, Time, UDP (37), FTP. Näitäkin voit käyttää, jos tiedät mitä teet.
Valitse tietokoneen nimi tai TCP/IP osoite ( esim. 192.168.0.4) Internetissä/internetissä  tai vaikka samassa koneessa (opetustarkoitus).  Voit analysoida TCP/IP yhtetyttä samoin kuin sarjaliikennettä
Status ikkuna näyttää yhteyden tilat. Kaikki binääri- ja ASCII-toiminnat voimassa kuten sarjaliikenteellä

Saapuvien merkkien ja sanomien suodatus

Saapuvista merkeistä voidaan suodattaa haluttu häiriömerkki pois. Esim. mikä tahansa ulkoinen häiriö generoi helposti NUL-merkin. Se voidaan suodattaa pois merkki suodattimella
Päinvastoin voidaan saapusta merkkijonosta suodattaa vain tarpeelliset sanoma, esim. oikeilta asemista esim. RS-485 liikenteessä. RS-485 toimii erinomaiseti TERM2004 kanssa. Tarvitset kuitnekin RS485/RS-232- adapterin
 

Näyttöikkunan kirjaisinleikkausta ja sen kokoa voi kätevästi vaihtaa.

Muutokset talletetaan automaattisesti ja asetustietdostot muistavat myös käytetyn ulkoasun.
Esim Lucinda Console on kätevä kun katsellaan sarakkeita. Kirjainten levydet ovat aina samat.
Useimmissa vastaavissa ohjelmissa on vain yksi kirjaisinkoko ja -leikkaus.

Ohjelman asennus

Laita CD asemaan käynnistä Asenna.exe jos koneeesi ei ole aseteltu automaattikäynnistykselle.
Asennusohjelma asentaa Term2004 ohjelman ja tekee tarvittavat ohjelmaryhmät ja valikot.
Käynnistä ohjelma normaalisti Windowsin ohjelmien käynnistysvalikosta Term2004-ryhmästä, jonne on tullut Term2004.exe ohjelma.

Help valikosta näet ohjelmanversion ja siihen ostetut protokollat tai tiedonkeruuominiasuudet

Fanuc ja Siemens protokollat

 

Ohjelman poistaminen

Valitse Ohjauspaneli/Asenna tai poista uusi sovellus. Valitse sieltä Term2004. Kaikki asennetut Term2004 liittyvät ohjelmat poistetaan koneestasi

Tiedonkeruutoiminnat


 

Tutkittaessa vaikeasti havaittavia vikoja sarjaliikenteellä, tarvitaan paljon tietoja kahden laitteen välitä.
Jos tietoja tulee koko ajan ja vika esiintyy vain kerran kuukaudessa, pitää käyttää älykästä
tiedonkeräysmenetelmää. Kytke tiedonkeräys (Datalogger/On) päälle. Tämä tallettaa kaiken mitä
kahden laitteen välillä liikkuu logitiedostoon  (käynnistyshetki määrää nimen term7.5.2003.log).
Käyttämällä  2to1-adapteria saadaan kahden laitteen keskustelu kronologisesti talteen yhteen
tiedostoon. Nopeissa mittauksissa käytetään 1/10sec valintaa joka laitaa päivämäärän ja kellon ajan
lisäksi sekunnit ja sen tuhannessosat talteen lokitiedostoon. Lokitiedostoon tulee aina oma rivi
aikaleimaa varten.


Pääikkunassa näet talletustiedoston nimen ja vihreän merkin kun talletustoiminto on päällä.

Mitä jos tietoja tulee satoja sanomia sekunnissa, mikään tietokone ei riitä talletukseen? Ei hätää, kytke automaattinen tiedoston poisto päälle. Valitse päiväkohtaiset tiedostot Datalogger (New File Every Day). Päivän vaihtuessa tiedoston nimi muutetaan backup.log nimiseksi ja aloitetaan joka päivä uusi. Näin saadaan kahden viimeisen päivän tiedot talteen, eikä kiintolevy tule koskaan täyteen. Valinta voidaan tehdä myös minuutti ja tuntikohtaisesti, kun etsitään lytytaikaista vikaa.
Entä aika? Koska vika tapahtui?  Tiedostoon voit tallettaa aikaleiman (Datalogger/Timestamp) 1/10 sekunnin, sekunnin, minuutin tai tunnin välein.
Timestamp 6.7.2003 19:12:49
aatt<CR><CR>0<CR>
Timestamp 6.7.2003 19:12:50
aatt<CR><CR>
-- alla ajassa myös sekunnit ja 1/1000 sekunnit ( 1/10sec valinta) ------
Timestamp 20.11.2003 11:13:14  0.213
at<CR>
Tiedonkeruu useammasta sarjaliikenneportista yhtäaikaa

Kun haluat tutkia kahden laitteen tietoja yhtäaikaa niiden häiriintymättä, tarvistet adapterin 2to1. Adapateri sieppaa molemista singaaleista dataa ja ohjaa sen tiedonkeruun tietokoneelle. Apaterissa on läpikytketty koiras ja naaras D9 liitin ja kolmas liitin (D9 naaras) tiedonkeruuta varten. Kätevää, ei tarvita montaa sarjaporttia. Tämä voidaan tehdä siten, että oma tietokone keskustelee jonkun laitteen kassa ja toinen portti tallettaa kaiken liikenteen. Adaterin rakentaminen on helppoa, ohjeet saat ohjelman mukana ilmaiseksi.

HINNAT Euroissa (alv 0%)
 

Hinta €167:-.Toimitus TERM2004 CD ( tai lähetys Internetin kautta), jossa ohjelman käyttöohjeet ja sarjaliikenteen perusteet tiedosto. Ohjelma myydään sellaisenaan, ilman muutoksia ja lisäyksiä.
Optio1  TCP/IP analysaattori  €83:-
Optio2  Siemens 3964(R) analysaattori  €83:-
Optio 3 Tiedonkeruu moduli €167 :
Optio 4 apateri 2to1  €50:-
Jatkokaapelit sarjaliikenteeseen:  1.8, 10,20 m DB9-liittimet
PayPal ( lisää 4 euroa PayPal maksuihin) tai Western Union ( ei mitään kuluja)
Päivitys ohjelmat -50%
 
 
 

Term2004 Demo on täydellinen terminaaliohjelma CD, mutta joitakin ominaisuuksia saa käyttöön vain rekisteröintitiedoston avulla.
Demon hinta postikuluineen €10 ( alv 22%)

Käyttäjien kommentteja:

Hankin Term2003 ohjelman joku aika sitten. Lupasin kertoa sinulle miten olemme ohjelman kanssa pärjänneet ja mitä on tullut
esiin. Tämä vain siksi, että tietäisit mitä ohjelmillasi ihan oikeasti tehdään!

Ongelmahan oli Siemens logiikan ja Unix-koneen sarjamuotoinen liikenne. Sanomat vain lakkasivat joskus liikkumasta ja epäselväksi jäi miksi ja kumpi pää on "syyllinen". Pidimme ohjelmaa koko ajan kuuntelemassa ja nauhoittamassa liikennettä kunnes viikko sitten kala ui katiskaan. Saimme selville sanomissa olevan puutteen ja vian korjaustoimenpiteet on jo aloitettu. Tämä ei olisi varmaankaan selvinnyt ilman loistavaa ohjelmaasi!

Seppo Laitinen Pouttu Oy
  Term2004 on englannikielinen, koska ohjelma käytetään eripuolilla maailmaa. 
 Ohjeet ovat sumenkieliset

Uutuus
Sarjaliikennedriveri Serial.exe Windows ympäristöön
Tätä ohjelmaa olet kaivannut. Tämä on erilainen ja tosi helppokäytöinen komentoriviohjelma sarjaliikennetiedon käyttöön.


Probyte hintalista
 

Probyte Oy
Nirvankatu 31, 33820 Tampere FINLAND
Puh: 03-2661885
e-mail osoite : probyte ja sitten @kolumbus.fi ( roskapostin takia ei koko nimeä suoraan)
  http://www.kolumbus.fi/probyte
 

  Sejarportin koiras D-liittimmet kuva PC:n ulkopuolelta 

1 13 1 5
_____________________________ _____________
( . . . . . . . . . . . . . ) ( . . . . . )
\ . . . . . . . . . . . . / \ . . . . /
------------------------- ---------
14 25 6 9

Name Output/Input 25 pin 9 pin
---------------------------------------------------------
Transmit Data O 2 3
Receive Data I 3 2
Request To Send O 4 7
Clear To Send I 5 8
Data Terminal Ready O 20 4
Data Set Ready I 6 6
Ring Indicator I 22 9
Data Carrier Detect I 8 1
Signal ground - 7 5
Power line ground - 1 -